Dorpsplatform Maasbommel

Dorpscomité heet voortaan Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel

De gemeente West Maas en Waal heeft in zich ingezet om in alle dorpen van onze gemeente een dorpsplatform in te stellen. Doel van een dorpsplatform is het ontwikkelen, verbinden, coördineren en uitvoeren van activiteiten in het dorp. Zoals wethouder van Swam het omschrijft:
“In West Maas en Waal hebben we acht verschillende dorpen maar ze behoren allemaal wel tot één gemeente. Alle dorpen hebben een eigen identiteit en zijn uniek. Wij vinden het belangrijk dat álle burgers zich verbonden voelen met het dorp. Om dit te creëren, is een netwerkstructuur erg belangrijk. De zeven dorpsplatformen kijken in hun eigen dorp wat er speelt en hoe – zo nodig – de kwaliteit van de leefbaarheid verbeterd kan worden.
Alles gebeurt aan de hand van de vijftien speerpunten uit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030 en de jaarlijkse maatregelen die hieruit voortkomen.” De volgende aspecten van de maatregelen in de visie worden op elkaar afgestemd:
– wonen
– werken
– voorzieningen (o.a. eigen initiatief voor een vrijwillige dorpsondersteuner)
– verkeer
– openbare ruimte/landschap
– milieu en water

Voor deze afstemming heeft het Dorpsplatform een groep mensen uit ons dorp bij elkaar gebracht die zijn begonnen met het opstellen van een integraal plan/toekomstvisie voor het dorp. Inmiddels voor veel mensen al bekend als het DOP (Dorp Ontwikkelingsplan). Het Dorpsplatform fungeert als centraal coördinatie- en aanspreekpunt namens het dorp, de dorpen of de wijk(en) voor de gemeente West Maas en Waal en voor andere partijen. Het Dorpscomité heeft deze rol al vele jaren ingevuld. Voor ons en de gemeente logisch dat het Dorpscomité dit als Dorpsplatform verder voortzet. Daarbij hoort ook de naamswijziging in Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel. Het Dorpsplatform probeert u zo goed mogelijk te informeren over de onderwerpen waar wij actief mee zijn. Dat doen wij vooral via het Hanzebladje. Maar ook via de website www.hanzestadmaasbommel.info.

Het Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel. Jack van Lent, Trees Boerakker, en Erik Brouwer.

Welke onderwerpen zijn er nog actueel.
Het Dorp Ontwikkelingsplan.
In het kort nog even het doel van een DOP (Dorp Ontwikkelingsplan). Het doel van het maken van een DOP is het niveau van de leefbaarheid van het dorp en omgeving te behouden c.q. te verbeteren. De aandachtsgebieden van een DOP zijn divers; van voorzieningen, zorg, digitale bereikbaarheid en sociale samenhang tot ruimtelijke ontwikkelingen. Met een DOP geschreven door en voor inwoners willen wij als dorp proactief reageren op ontwikkelingen om ons heen. Daarbij wordt rekening gehouden met op handen zijnde veranderingen en prognoses maar bovenal de ambities van inwoners. Het DOP sluit zodoende aan bij de wensen en ideeën van de Maasbommelaars en de lokale kennis en creativiteit wordt benut. In het proces worden naast de inwoners ook de gemeente en uiteenlopende organisaties en instanties betrokken die mogelijk een rol gaan spelen bij de uitwerking van het DOP tot een concreet uitvoeringsplan. Gedurende het proces ontmoeten mensen gelijkgestemden en samenwerkingspartners die in de uitvoeringsfase een actieve rol kunnen spelen.

Vlak voor de zomervakantie is er een informatieavond in de Hanze geweest. Daarbij waren ook burgemeester van Neerbos en wethouder van Swam aanwezig. Het was een inspirerende avond. Er kwamen veel aanvullingen op de aangevoerde therma’s. Aan het einde van de avond hebben zich nog 3 Maasbommelaars aangemeld die graag aan de themagroepen willen deelnemen. Momenteel wordt er al weer druk gewerkt aan de vervolgactiviteiten. Een kleine groep heeft samen met de adviseurs de volgende te nemen stappen geïnventariseerd.  In eerste instantie zal de verkregen informatie uit de bewoners – en ondernemersenquête, de gesprekken met de jeugd en de resultaten van de Dorpsbijeenkomst worden samengevoegd met de reeds uitgewerkte thema’s. De volgende stap is het organiseren van een Klankbordbijeenkomst (KBB). Doel van een KBB is het delen van de verkregen informatie uit het dorp met vertegenwoordigers van de gemeente, overheid, Waterschap, Rijkswaterstaat, Provincie, sportverenigingen, zorginstanties, MFA, ondernemersvereniging, etc. om bij belanghebbenden bereidheid tot meewerken en ondersteuning te bereiken. Een deel van de DOP leden gaan in oktober hier hun schouders onder zetten. In december hopen wij dan een met alle DOP leden te kunnen bespreken en bepalen op welke wijze, met wie en waar de KBB plaats gaat vinden. Het streven is om ergens in februari te laten gebeuren. Wordt vervolgd.

 • Het dorpskwaliteitsplan en dorpspaspoort.
  “Elk dorp heeft een eigen ruimtelijke kwaliteit en een eigen identiteit. Dat wordt in het Dorpskwaliteitsplan benoemd en vastgelegd. Door dit samen met u te doen, verwachten wij dat wij ook samen deze kwaliteiten behouden of versterken. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe ideeën goed passen in de dorpen en recht doen aan de geschiedenis en identiteit van de dorpen”, aldus B&W. Het Dorpskwaliteitsplan is in concept gereed. De gemeente West Maas en Waal wil het concept voor Maasbommel graag delen met de inwoners en hun reactie peilen. Bezoek daarom de bewonersavond op 15 oktober om 19.30 in De Hanze. De conceptstukken liggen ook bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Vragen en meer informatie? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/dorpskwaliteitsplan of neem contact op met Hennie den Boer via tel.
  14 0487 of .
 • De meanderende Maas
  De projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith.De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie. De waterveiligheid aan de Brabantse kant moet in 2028 voldoen aan de nieuwe normen. Aan onze kant van de Maas zal de impact van het plan veel kleiner zijn dan in Brabant, omdat de Gelderse dijken wel voldoen aan de norm. Doordat er gewerkt wordt aan een integrale gebiedsvisie worden beide kanten van de Maas bekeken en zal ons rivierlandschap er echt anders uit gaan zien. Er wordt door bewoners en ondernemers samengewerkt aan de plannen voor de Meanderende Maas. In kleine groepjes wordt met elkaar gesproken over wat er in het projectgebied behouden moet blijven en over wat juist veranderd mag worden. De discussie gaat ook over hoe men het gebied ziet in de verre toekomst. Dit heeft geleid tot twee varianten voor de mogelijke gebiedsinrichting, de zogenaamde ‘kansrijke alternatieven’. Deze alternatieven worden gebruikt voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is een overzicht met te onderzoeken thema’s en aspecten t.b.v. de Milieu Effect Rapportage (MER). De NRD wordt medio oktober ter visie gelegd. Er zullen dan ook inloopavonden worden georganiseerd voor geïnteresseerden.

  Wat betekent dat voor Maasbommel? In een van de kansrijke alternatieven wordt gekeken naar het doortrekken van de nevengeul en het verlagen van de veerstoep. Dit om er voor te zorgen dat bij hoge rivierwaterstanden het water sneller kan worden afgevoerd. In het andere alternatief wordt met hetzelfde doel de Maas verder verdiept. In beide alternatieven worden de oude maasmeanders in Brabant open gegraven, waardoor er een groot natuurgebied ontstaat aan beide zijden van Megen. Ook wordt de invaart naar de haven van Oss aangepast zodat deze makkelijker ingevaren kan worden. De projectorganisatie streeft er naar om de participatie en het draagvlak van omwonenden en belanghebbenden hiermee te vergroten. Als je benieuwd bent naar de ideeën, kijk dan op www.meanderendemaas.nl. Op deze site staat ontzettend veel informatie over het plan en is het ook mogelijk al je eigen ideeën in te brengen en om in contact te komen met de projectorganisatie.
  Vanuit het Dorpsplatform neemt Dolf van Atteveld deel in de klankbordgroep. Deze klankbordgroep ziet toe op het proces en adviseert het projectteam. Bij vragen, opmerkingen, aandachtspunten of anderszins, mail naar 
  Voor info of suggesties. Mail naar 
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud